19 Tem 2018 Perşembe

rskk

Laboratuvar Sürveyansları

sur-uamdss
sur-uepla
sur-tulsa

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) 02/11/2011 tarih ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı (MRLDB) ise bu kurum bünyesindeki Bulaşıcı Hastalıklar Başkan Yardımcılığı altında 07/03/2012 tarih ve 28226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin Ek 3’ün 6. maddesi uyarıca kurulmuştur.

 

Yapılan İş ve Görevler

 • Klinik ve gerek duyulduğunda klinik dışı diğer örneklerden halk sağlığını tehdit eden, insanlarda sağlık sorununa neden olan bakteriyel, paraziter, mantar ve viral etkenlerin, tanı, doğrulama ve tiplendirilmesine yönelik mikrobiyolojik incelemeleri yapmak
 • Bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere suş ve hücre kültürü bankası hizmetleri, laboratuar tanı standardizasyonu, epidemiyolojik ve Ar-Ge çalışmalarını yürütmek.
 • Yurtiçi ve yurtdışında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle bilgi alışverişinde bulunmak, ortak araştırma yapmak, plan ve projeler geliştirmek, çalışma sonuçlarını ulusal/uluslararası bilim dünyası ile paylaşmak.
 • Ulusal ve uluslararası teknik mevzuat uyumu ile ilgili konularda danışmanlık yapmak, alt yapı (metot, cihaz, eğitim, doküman vb.) ve uygulamalar ile ilgili çalışmalara katılmak ve görüş bildirmek.
 • Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları faaliyet alanları ile ilgili laboratuvara dayalı sürveyans çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, ilgili laboratuvarların periyodik denetimini yapmak.
 • Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları faaliyet alanları ile ilgili alanlarda halk sağlığı laboratuvarları ve diğer mikrobiyoloji laboratuvarlarının tanı standardizasyonunu sağlamaya yönelik olarak gerekli eğitimlerini ve dış kalite kontrol çalışmalarını yürütmek.
 • Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları faaliyet alanları içerisindeki saha araştırmalarından elde edilen suş veya her türlü klinik örnekler üzerinde halk sağlığını ilgilendiren alanlarda bilimsel çalışmaları yürütmek.
 • Halk sağlığını tehdit eden mikrobiyolojik etkenlere yönelik sero epidemiyolojik surveyansı, moleküler surveyans, laboratuvara dayalı her türlü tiplendirme, ilaç duyarlılık testleri, metodolojik araştırma ve saha araştırmaları vb. çalışmaları ilgili daire başkanlıkları ile koordineli şekilde planlanmak, düzenlemek, laboratuvar analizlerinin yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi çalışmalarını referans laboratuvar düzeyinde yürütmek.
 • Ulusal düzeyde laboratuvar ve saha rehberlerinin hazırlanmasına öncülük etmek,
 • Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları faaliyet alanları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ya da desteklemek, ulusal ve uluslararası yayınları takip etmek, bilimsel yayınlar, raporlar hazırlamak.
 • Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları görev alanına dahil ulusal ve uluslararası programların sahada uygulanmasını koordine etmek.
 • Mikrobiyoloji alanında Kurum dışında planlanan referans laboratuvarı başvurularını değerlendirmek, ilgili standartlara uygunluğunu denetlemek.
 • Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ile ilgili olarak yürütülen Uluslararası Ağların, Uluslararası Kurumların ve Ulusal Odak Noktalarının laboratuvar ayağıyla ilgili görevlerini yürütmek.
 • Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları faaliyetlerine dair izleme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak ve sonuçlandırmak.
 • Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.
 • Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ü  Klinik ve gerek duyulduğunda klinik dışı diğer örneklerden halk sağlığını tehdit eden, insanlarda sağlık sorununa neden olan bakteriyel, paraziter, mantar ve viral etkenlerin, tanı, doğrulama ve tiplendirilmesine yönelik mikrobiyolojik incelemeleri yapmak

ü  Bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere suş ve hücre kültürü bankası hizmetleri, laboratuar tanı standardizasyonu, epidemiyolojik ve Ar-Ge çalışmalarını yürütmek.

ü  Yurtiçi ve yurtdışında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle bilgi alışverişinde bulunmak, ortak araştırma yapmak, plan ve projeler geliştirmek, çalışma sonuçlarını ulusal/uluslararası bilim dünyası ile paylaşmak.

ü  Ulusal ve uluslararası teknik mevzuat uyumu ile ilgili konularda danışmanlık yapmak, alt yapı (metot, cihaz, eğitim, doküman vb.) ve uygulamalar ile ilgili çalışmalara katılmak ve görüş bildirmek.

ü  Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları faaliyet alanları ile ilgili laboratuvara dayalı sürveyans çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, ilgili laboratuvarların periyodik denetimini yapmak.

ü  Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları faaliyet alanları ile ilgili alanlarda halk sağlığı laboratuvarları ve diğer mikrobiyoloji laboratuvarlarının tanı standardizasyonunu sağlamaya yönelik olarak gerekli eğitimlerini ve dış kalite kontrol çalışmalarını yürütmek.

ü  Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları faaliyet alanları içerisindeki saha araştırmalarından elde edilen suş veya her türlü klinik örnekler üzerinde halk sağlığını ilgilendiren alanlarda bilimsel çalışmaları yürütmek.

ü  Halk sağlığını tehdit eden mikrobiyolojik etkenlere yönelik sero epidemiyolojik surveyansı, moleküler surveyans, laboratuvara dayalı her türlü tiplendirme, ilaç duyarlılık testleri, metodolojik araştırma ve saha araştırmaları vb. çalışmaları ilgili daire başkanlıkları ile koordineli şekilde planlanmak, düzenlemek, laboratuvar analizlerinin yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi çalışmalarını referans laboratuvar düzeyinde yürütmek.

ü  Ulusal düzeyde laboratuvar ve saha rehberlerinin hazırlanmasına öncülük etmek,

ü  Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları faaliyet alanları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ya da desteklemek, ulusal ve uluslararası yayınları takip etmek, bilimsel yayınlar, raporlar hazırlamak.

ü  Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları görev alanına dahil ulusal ve uluslararası programların sahada uygulanmasını koordine etmek.

ü  Mikrobiyoloji alanında Kurum dışında planlanan referans laboratuvarı başvurularını değerlendirmek, ilgili standartlara uygunluğunu denetlemek.

ü  Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ile ilgili olarak yürütülen Uluslararası Ağların, Uluslararası Kurumların ve Ulusal Odak Noktalarının laboratuvar ayağıyla ilgili görevlerini yürütmek.

ü  Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları faaliyetlerine dair izleme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak ve sonuçlandırmak.

ü  Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.

Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.